תקנון האתר

א. מבוא

1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.maestroaudio.co.il (להלן: "האתר") של בית העסק מאסטרו אודיו ח.פ.: 059099143, מרחוב גולומב 42, גבעתיים (להלן: "בית העסק") האתר משמש בין היתר כחנות למסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ו/או שירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

2. תקנון זה מהווה הסכם המסדיר את מערכת היחסים המשפטית והמסחרית שבין בית העסק ו/או בעלי האתר ו/או חליפיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין הגולש ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש" ו/או "הרוכש" ו/או "הצרכן") בשירותי האתר המתייחסים לגלישה ו/או לשימוש בשירותי האתר.

3. השימוש או הגלישה באתר מהווה אישור המשתמש כי קרא בעיון והבין את כל האמור בתקנון זה והסכים לכל האמור בתקנון זה ו/או המשתמע ממנו, וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה באתר. לפיכך, במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש שלא לבצע כל רכישה דרך האתר.

4. בתקנון זה האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

5. המבוא לתקנון זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

6. המשתמש מצהיר גילו מעל 18 שנים והינו בעל כשרות משפטית להתקשר עם בית העסק עפ"י תנאי תקנון זה.

7. המשתמש רשאי לרכוש באתר מוצרים ו/או שירותים כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי בתוקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל.

8. באפשרותו של המשתמש לרכוש מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר באמצעות נציג האתר על ידי התקשרות טלפונית לבית העסק, ולשלם באמצעות כרטיס אשראי ו/או בהעברה בנקאית לחשבון בית העסק ו/או בתשלום במזומן בבבית העסק בעת איסוף עצמי.

9. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות ורלבנטיות לאתר.

10. שירותי האתר ניתנים As-Is ובית העסק ו/או בעלי האתר אינם מתחייבים לבצע שינויים או התאמות של האתר לצורכי ו/או לבקשת משתמש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר ושירותיו ובאחריות המשתמש לבדוק, טרם תחילת השימוש באתר שאכן האתר מתאים לצרכיו.

11. בית העסק ו/או בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות בשל נזק אשר ייתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבור לרשת האינטרנט ואחריות הבדיקה המקדימה מוטלת על אחריותו של המשתמש.

ב. תנאי שימוש

1. למשתמש רשות להשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בתקנון זה ובכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו של המשתמש עפ"י הוראות תקנון זה.

2. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות באתר שאינן חוקיות ו/או בניגוד להוראות האתר ו/או בית העסק לרבות, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדות לאסוף מידע או בדרך של חיקוי גולש רגיל, מניפולציות באתר לצורך כניסה לדפים פנימיים של האתר אליהם אין למשתמש גישה ישירה, העלאת תוכן, פרסום או ביצוע פעולות שאינן חוקיות ו/או שיש בהן כדי להפר זכויות יוצרים, פרסום לשון הרע, או פגיעה בפרטיותו של אחר.

3. בעלי האתר ו/או בית העסק שומרים לעצמם את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה ע"י משתמש וכן למנוע ממשתמש את שירותי האתר ו/או להשהות את השימוש בחשבון משתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

4. אין להירשם או לפתוח חשבון באתר עבור משתמש אחר אשר אינו נוכח בעת פתיחת החשבון ו/או ההרשמה לאתר או שאינו מאשר את תנאי תקנון זה.

5. אין לפתוח חשבון משתמש באתר המכיל נתונים אשר אינם פרטיו המלאים והאמיתיים של המשתמש שפותח את החשבון באתר וידוע למשתמש כי הזנת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית.

6. מובהר בזאת, כי אף שבעלי האתר ו/או בית העסק נוקטים באמצעים להבטחת תוכן חשבון המשתמש, לא ניתן להבטיח בצורה מוחלטת כי חשבונו לא ייחשף כתוצאה מחדירה לא מורשית של אחר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי בית העסק ו/או בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו מחדירה לא מורשית לחשבונו של המשתמש.

7. המשתמש מתחייב לשמור על כללי זהירות ביחס לגישה לחשבונו באתר ולפרטיו האישיים, לרבות, שמירת סיסמת המשתמש ואי גילויה לאחרים, החלפת הסיסמא מעת לעת בהתאם להוראות האתר, בחירת סיסמא מורכבת שלא ניתן לזהותה באמצעות פרטיו האישיים של המשתמש וכן, המשתמש מתחייב להודיע מיידית לבית העסק ו/או לבעלי האתר על כל חשד לגבי שימוש שאינו מאושר בחשבונו ו/או בפרטיו האישיים.

8. המשתמש מאשר בזאת לבעלי האתר ו/או לבית העסק לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני שלו, בהתאם לפרטים שהוזנו ע"י המשתמש, עדכונים, אישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון.

ג. אופן הזמנה ורכישת מוצרים ושירותים באתר

1. המשתמש ישלים את הליך ההרשמה באתר, לרבות בחירת שם משתמש, בחירת סיסמא, פרטים אישיים, כתובת דוא"ל, טלפון ליצירת קשר, פרטי כרטיס האשראי וכיו"ב.

2. רק לאחר השלמת הליך ההרשמה לאתר ע"י המשתמש, רשאי המשתמש להזמין ו/או לרכוש מוצרים ו/או שירותים מהאתר.

3. עבור כל מוצר או שירות המוצע ע"י האתר יוצג דף של המוצר ובו מפורטים כל פרטי המוצר ותנאי הרכישה של המוצר, לרבות, מפרט המוצר, מחיר, תנאי תשלום, תקופת האחריות, מועדי האספקה וכו' (להלן: "דף המוצר"). כמו כן, יוצג בדף המוצר פרטי הספק של המוצר ו/או פרטי היבואן של המוצר ו/או בית העסק המשווקת של המוצר ודרכי ההתקשרות עימם ו/או עם בית העסק וכן, על ידי מי יסופק המוצר לרוכש (להלן: "הספק").

4. לאחר ביצוע הזמנה או רכישה של מוצר ו/או שירות מהאתר ע"י המשתמש, בית העסק ימסור הודעה למשתמש על אישור ביצוע הרכישה, וזאת לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על בדיקת כרטיס האשראי שנמסר ע"י המשתמש ואישור העסקה ע"י חברת האשראי (להלן: "מועד אישור העסקה").

5. מניין הימים לאספקת המוצרים ו/או השירותים שנרכשו ע"י המשתמש יחלו ממועד אישור העסקה

6. היה ופרטי כרטיס האשראי של המשתמש ו/או העסקה לא אושרו ע"י חברת האשראי, האתר יראה בכך כביטול העסקה ולמשתמש תינתן האפשרות לתקן את פרטי העסקה או לפנות ישירות למרכז שירות הלקוחות של בית העסק לביצוע עסקה טלפונית ע"י נציג בית העסק. כאמור, העסקה תכנס לתוקף רק לאחר אישור חברת האשראי וממועד זה יחל מניין הימים לאספקת המוצר ו/או השירות ע"י האתר למשתמש.

7. לאחר אישור העסקה וביצוע התשלום, פרטי הרכישה יקלטו באתר, תשלח הודעה לדואר האלקטרוני של המשתמש והמשתמש יוכל לראות בחשבונו האישי את פרטי ההזמנה תוך יום עסקים אחד. כמו כן, תשלח למשתמש בדואר אלקטרוני קבלה על ביצוע הרכישה ועם אספקת המוצר תצורף החשבונית.

ד. אספקת המוצרים ו/או השירותים

1. ככלל, מחיר ותנאי התשלום של המוצרים ו/או השירותים שנרכשו ע"י המשתמש מהאתר ומועדי האספקה של המוצרים ו/או השירותים הינם כמפורט בדף המוצר באתר, וזאת בכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו של המשתמש / הרוכש.

2. בהתאם למפורט בדף המוצר, בית העסק ו/או האתר או הספקים של המוצרים יספקו את המוצרים הנרכשים לכתובת המשתמש כפי שהוקלדו ע"י המשתמש בפרטי חשבונו האישי במועד ההרשמה לאתר.

3. במקרה שהמוצר יוחזר לבית העסק בשל מסירת פרטי משתמש שגויים, בית העסק רשאי לחייב את המשתמש בגין משלוח חוזר בדמי טיפול ומשלוח.

4. הימים הנכללים במועד האספקה הינם ימי עסקים בלבד ואינם כוללים, ימי שישי, שבת, ערבי חגים, חגים ומועדי ישראל.

5. אספקת המוצרים לרוכש תסופק ע"י בית העסק ו/או האתר באמצעות דואר ישראל בדואר רשום, אלא אם כן סיכמו ביניהם הצדדים על משלוח בדרך אחרת. במידה והשליחות תבוצע באמצעות דואר ישראל, בית העסק לא יהיה אחראי על שיבושים באספקת המוצרים, ובמקרה זה, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בית העסק ו/או האתר ו/או בעלי האתר לעניין שיבושים באספקת המוצרים.

6. המשתמש רשאי לאסוף את המוצר הנרכש באופן עצמאי מבית העסק, ברחוב גולומב 42 גבעתיים, או מהספק של המוצר, וזאת לאחר תיאום מראש עם נציג בית העסק.

7. אזורי האספקה הינם בגבולות מדינת ישראל, למעט ישובים מעבר לקו הירוק ו/או באזורים בעלי מגבלת גישה מבחינה ביטחונית. בית העסק שומר לעצמה את הזכות להגביל את האספקה באזורים ספציפיים, ובמקרה זה יציע בית העסק למשתמש אזור אספקה חלופי הקרוב ביותר למיקום הנדרש לאספקה ע"י הרוכש.

8. אספקת המוצר לרוכש תהיה באריזה סגורה שנבדקה ע"י בית העסק ו/או הספק הן לגבי תכולת האריזה, טיב המוצר והכמות, וזאת טרם שליחת המוצר לרוכש. חתימת המשתמש ו/או מקבל המוצר מטעמו במועד האספקה תהווה אישור לקבלת המוצר לשביעות רצונו.

9. בית העסק אינו שולח מוצרי יד שניה, תצוגה וכל מוצר שאינו חדש לחלוטין באריזתו המקורית. מוצרים אלו יאספו מהחנות ע"י הלקוח בצורה עצמאית.

10. במידה והמוצר הגיע במועד האספקה לידי הרוכש כאשר אריזתו אינה סגורה ו/או פגומה ו/או מוצר שונה מההזמנה, הרוכש רשאי לסרב לקבל את המוצר ולהשיבו לבית העסק ו/או לספק, לחילופין רשאי הרוכש להתקשר לבית העסק באותו המועד ולקבל את הסכמתה לפתיחת האריזה טרם יחתום על קבלת המוצר.

11. בית העסק עושה כמיטב יכולתו לספק את המוצרים ו/או השירותים במועד הנקוב בדף המוצר, אך במידה והמוצר יסופק באיחור לרוכש, תעמוד לרוכש הזכות לבחור בין המתנה נוספת לאספקת המוצר או לבצע ביטול העסקה, ובמקרה שהרוכש יחליט לבטל את העסקה, כי אז בית העסק ישיב לרוכש את מלוא התמורה ללא תשלום דמי ביטול.

ה. ביטול עסקה / החזרת מוצרים על ידי הרוכש

1. ככלל, מדיניות ביטול עסקה באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק").

2. הודעה על ביטול העסקה תשלח לבית העסק ו/או לאתר באמצעות דואר רשום או פקס או דואר אלקטרוני.

3. במידה והרוכש יבטל את העסקה בשל פגם במוצר, אז בית העסק לא יגבה מהרוכש דמי ביטול.

4. במקרים בהם הרוכש יבקש לבטל עסקה ולא בשל אי התאמה ו/או פגם במוצר, רשאי הרוכש להחזיר את המוצר לבית העסק או לספק תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמכי הגילוי, לפי המאוחר מבינהם, ובמקרה זה, בית העסק יגבה מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבינהם (לעיל ולהלן: "דמי ביטול") והכל בכפוף לחוק.

5. הרוכש יחויב בדמי ביטול גם במקרים של ביטול עסקה בטרם נשלח המוצר ו/או מוצר שטרם נאסף ע"י הרוכש.

6. בית העסק רשאי לגבות את דמי הביטול מהרוכש גם על ידי קיזוז מתשלומים להם זכאי הרוכש מבית העסק.

7. לא ניתן להחזיר מוצרים שהוצאו מאריזתם המקורית ופורקו/הורכבו על ידי הרוכש, אלא אם כן בית העסק נתן לכך את הסכמתו בכתב בלבד.

8. המוצרים המוחזרים לבית העסק מהצרכן עקב ביטול עסקה, יוחזרו לבית העסק באריזתם המקורית, ללא שנעשה בהם שימוש וללא פגם.

ו. ביטול עסקה על ידי בית העסק

1. בית העסק ו/או האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל את העסקה ו/או הרכישה ע"י המשתמש, אם יתברר כי נפלה טעות בתיאור המוצר, במחיר המוצר, ו/או בכל פרט אחר הקשור במוצר, במקרה של מלחמה, טרור, פעולת איבה, כח עליון ו/או כל סיבה אחרת שתמנע מבית העסק קיום תקין של העסקה, ובמקרה זה יושבו לרוכש מלוא הכספים ששולמו על ידו בחזרה בגין עסקה זו.

2. בית העסק רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לבטל עסקה אם יתברר כי הרוכש אינו עומד בתנאי האתר ו/או בתקנון זה ו/או שאינו מקיים את מלוא התחייבויותיו עפ"י תקנון זה.

3. במקרה בו בית העסק בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות אותן מראש, לא יוכל לספק לרוכש את המוצר משום שהמלאי אזל ו/או חוסר במלאי אצל הספק ו/או הפסקת ייצור המוצר, יודיע בית העסק לרוכש על כך במועד המוקדם ביותר, ויאפשר לרוכש לבחור בין קבלת מוצר חלופי או קבלת מלוא הכספים ששולמו על ידו בחזרה בגין העסקה.

4. בית העסק ימסור למשתמש את ההודעה על ביטול העסקה באמצעות דואר או פקס או טלפונית או בדואר אלקטרוני והכל בהתאם לפרטי המשתמש המצויים אצל בית העסק.

ז. אחריות

1. האחריות על המוצרים ו/או השירותים הינה באחריות הספקים בלבד, כפי שמפורט בדף המוצר. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין איכות המוצר, טיב המוצר מקוריותו של המוצר, תקלות ו/או פגמים במוצר תהיה באחריות הספק בלבד.

2. בית העסק אינו מייצר את המוצרים, ואינו אחראי לאיכות, טיב, שמות היצרנים ותכונותיהם של המוצרים.

3. האחריות על המוצרים מוגבלת והכל בהתאם למפורט בדף המוצר,ואינה כוללת בין היתר, נזקים שנגרמו למוצרים עקב שימוש לא נכון ע"י הרוכש ו/או מי מטעמו, שברים, שריטות וכל נזק חיצוני אחר שנגרם למוצר.

ח. דמי משלוח

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הרוכש בעת התשלום לרכישת המוצר במידה ונדרש לשלם את דמי המשלוח. בכל מקרה, דמי המשלוח על כל מוצר יפורטו בעת ההזמנה וישולמו ע"י הרוכש במסגרת התשלום עבור המוצר.

2. ברכישה שתבוצע במספר תשלומים, הרוכש ישלם את דמי המשלוח במסגרת התשלום הראשון.

3. במידה והרוכש יאסוף את המוצר מבית העסק או ממשרדי הספק, כי אז רשאי בית העסק לבטל לרוכש את החיוב בגין דמי משלוח.

ט. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

1. הפרטים הנמסרים על המשתמש בעת השימוש באתר נשמרים במאגר המידע של האתר ובאחריות האתר (להלן: "המידע").

2. האתר נוקט בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל שניתן על סודיות המידע, והעברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת. דף התשלום מאובטח התקן PCI DSS.

3. במקרים בהם המידע יאבד ו/או ייעשה בו שימוש לא חוקי על ידי גורמים חיצוניים שאינם בשליטת האתר ו/או בית העסק ו/או הנובעים מחדירה בלתי חוקית, וללא יכולת ו/או שליטה ו/או הרשאה של האתר ו/או בית העסק, האתר ו/או בית העסק לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו הן במישרין והן בעקיפין.

4. השימוש במידע שנאסף על ידי האתר יעשה רק על פי מדיניות שמירת פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

5. המידע לא יימסר לצד ג' למעט, העברה ושימוש במידע הנחוץ לצורך השלמת העסקה אותה ביצע המשתמש באתר ו/או במקרה שניתן צו שיפוטי שיחייב את האתר למסור את המידע ו/או במקרה שקיים חשש כי המשתמש ביצע פעולה בלתי חוקית באתר ובכלל ו/או במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש ובין האתר ו/או בית העסק ו/או בעלי האתר שתחייב את חשיפת המידע ו/או במקרה בו תועבר פעילות האתר בכל דרך שהוא, לגוף אחר, ובלבד שאותו הגוף יתחייב לשמור על פרטיות המשתמש וסודיות המידע.

6. המידע ישמש את בית העסק ו/או האתר לקידום ולשיפור השירות של האתר ו/או בית העסק, העשרת השירותים והתכנים של האתר, התאמת תכני האתר, השירותים או המוצרים לתחומי ההתעניינות של המשתמש.

7. האתר משתמש בקבצי Cookie - קבצי "עוגיות" ויכול להכיל Google analytics לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, לצורך איסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, ולצורך ניתוחים סטטיסטיים.

8. קבצי "עוגיות" אינן מכילות מידע המזהה את המשתמש באופן אישי והמשתמש רשאי לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שתסרב לקבל אותן. כאמור, השימוש קבצי "עוגיות", מאפשר לאתר לספק שירות יעיל ומהיר יותר למשתמש.

9. הנתונים והמידע המופיעים באתר אינם בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית, כי אם דעתם האישית של בעלי האתר ו/או ועובדיהם ו/או מנהליהם ו/או המשתמשים באתר ואין להסתמך על בסיס נתונים אלה מבלי לבדוק את נכונותם ותקינותם.

10. פרסומות למוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר זה אינם באחריות האתר ו/או בית העסק ו/או בעלי האתר. הקישורים המופיעים באתר מפנים לאתרים שאינם בבעלות האתר ו/או בית העסק ו/או בעלי האתר ואינם אחראים להם ו/או לתוכנם ו/או להבטחת המידע הנמסר להם על ידי המשתמש, ובאחריות המשתמש לבדוק ולוודא את הכתובת אליו מפנה הקישור.

12. במידה ובמסגרת שירותי האתר יועלו לאתר על ידי גולשים ו/או משתמשים תכנים שונים לרבות, ביקורות, הודעות, משובים, מאמרים וכו', האתר ו/או בית העסק אינם אחראים לתכנים אלה.

13. האתר ו/או בית העסק ו/או בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לסרב להעלות תוכן ו/או ביקורת ו/או משוב של משתמש.

14. זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, סימני מסחר, פרטים נוספים ייחודיים לאתר ותכנים ייחודיים לאתר, נתונים בלעדית לאתר ו/או לבית העסק ו/או לבעלי האתר ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך בתכנים המופיעים באתר או לבצע כל פעולה בהם ללא הרשאה והסכמה מפורשת ובכתב של בעלי האתר ו/או בית העסק ו/או האתר על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח - 2007 .

15. לשאלות לגבי הגנת הפרטיות באתר, וכן תלונות על הטיפול במידע באתר ניתן לפנות בדוא"ל info@maestroaudio.co.il

י. ברירת דין וסמכות שיפוט

1. הדינים אשר יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך, הן לגבי פרשנותו והן לגבי אופן ביצועו, נתונים לדיני מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה משפטית העולה מתקנון זה ו/או מהשימוש באתר, נתונה בלעדית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

י"א. שירות לקוחות

1. לצורך בירור ו/או שאלות לגבי מוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לנציגי המכירות של בית העסק ולספקים ישירות.

2. לפרטים נוספים ו/או בירורים לגבי האתר ופעילות האתר ניתן לפנות לבית העסק ו/או לאתר בכתובת הדוא"ל info@maestroaudio.co.il תוך ציון פרטי המקרה, מספר ההזמנה, שם ומספר טלפון על מנת שנציג בית העסק יספק מענה מתאים לפנייתכם.

3. נציגי האתר יעמדו לרשות המשתמשים גם בטלפון: 054-3160030

י"ב. כללי

1. האתר ו/או בית העסק ו/או בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל ובכלל, אם המשתמש ו/או אחר נתקל באתר בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל ובכלל, יודיע מיידית לאתר ו/או לבית העסק על כך.

2. המשתמש מתחייב לנהוג ביושר, בתום לב ובהגינות בעת הרכישה או ההזמנה מהאתר ו/או מבית העסק כמו גם בעת האספקה.

3. הרוכש מתחייב להודיע מיידית לאתר ו/או לבית העסק ו/או לבעל האתר על טעות שנתגלתה לו באתר ו/או טעות של האתר במשלוח המוצר.

4. הרוכש מתחייב למסור פרטים נכונים ואמיתיים באתר ובכל מקום שיתבקש.

5. המשתמש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה של כל אדם עקב פעולות שביצע המשתמש ו/או מי מטעמו באתר.

6. האתר ו/או בית העסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא שיגרם למשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה ו/או הוראות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות מניעת רווח ו/או הפסד הכנסה מכל סוג שהוא שנגרמו מכל סיבה שהיא, ובמקרה זה האתר ו/או בית העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית של המשתמש.

7. רישומי האתר בדבר הפעולות המבוצעות על ידי המשתמש באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8. האתר ו/או בית העסק לא יהיו אחראים להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש בלבד.

9. בעלי האתר ו/או בית העסק שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים לא מהותיים מעת לעת בתקנון מבלי שיצטרכו למסור על כך הודעה מראש. בעלי האתר ו/או בית העסק שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים מהותיים מעת לעת בתקנון ובלבד שהודעה על כך תוצג באתר במיקום בו מופיע התקנון, 30 ימים לפחות טרם כניסת השינויים לתקנון האתר ובלבד שניתנה למשתמש האפשרות לסיים את ההתקשרות עם האתר, ושינויים אלה לא יפגעו ברוכש בפעולות אותן ביצע לפני כניסת השינויים.

10. באחריות המשתמש להיכנס לדף התקנון ולבדוק אם בוצעו שינויים בטרם יבצע שימוש ו/או פעולות באתר.

11. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.

12. האתר ו/או בית העסק יראה בהודעה שנמסרה למשתמש ו/או למי מטעמו בדואר ו/או שוגרה אליו באמצעות פקס ו/או דואר אלקטרוני כאילו הגיעה ליעדה בעת שיגורה, אם נתקבל אישור על כך מרשות הדואר ו/או אישור פקס ו/או כי נתקבלה הודעת הדוא"ל.

13. באחריות הלקוח לאשר את התקנון באמצעות V אלקטרוני.

מאסטרו אודיו

054-3160030
בן אביגדור 18, תל אביב
info@maestroaudio.co.il

שעות הפעילות

א' - ה'09:00 - 19:00
ו' וערבי חג09:00 - 14:00
בתיאום מראש
מפת האתר
תקנון האתר
הצהרת נגישות
רמקולים מדפיים
רמקולים רצפתיים
מגברים משולבים
פטיפונים
לקטלוג המלא
מאסטרו אודיו בפייסבוק  - מאסטרו אודיו
מאסטרו אודיו ביוטיוב  - מאסטרו אודיו